onsdag 23 november 2005

Bottennapp och fiskelycka - nya forskningsprojekt

Nu är det alltså dags för slutspurten inom årets "forskningsfiske" FORMAS meddelar idag vilka projekt som de ger pengar till. Från början stod det att resultaten skulle komma på eftermiddagen, men nu står det att Beslut från Formas styrelsemöte den 23/11 presenteras på hemsidan senast den 24/11. I skrivande stund vet jag alltså ingenting om resultatet, men jag är ändå lyckligt lottad eftersom jag fick genom ett projekt på VR för någon vecka sedan. Det skall genomföras tillsammans med Anders Wästfelt och handlar om landskapsförändringar under 1900-talet och frågan om biologisk mångfald. Projektet skall löpa under tre år och innehåller både intervjuer och studier av jordbruket och landskapets förändringar genom historien. Vi fick lite mindre pengar än vi hade sökt, så vi får se hur mycket det räcker till. Projektet kommer nog sparka igång så fort vi organiserat våra liv efter de nya förutsättningarna. Det skall bli intressant att sätta tänderna i ett nytt forskningsproblem. Om det blir napp på FORMAS får man antagligen vänta till kvällen eller imorgon för att få reda på? Jag är inte ensam att få vänta på beslut. Många surfar nog till FORMAS sidor dessa dygn.

fredag 18 november 2005

Skogen, staten och kapitalisterna

Recensionen nedan av Jan Jörnmarks bok är införd i Skogshistoriska Tidender 2005/3 som ges ut av skogshistoriska sällskapet.. Sällskapet har en lång rad exkursioner som är intressanta, sällskapet ger ut en tidskrift och en årsskrift. På sällskapets hemsida finns också en introducerande text kring skogshistoria . av Jimmy Engren. Gå med i Skogshistoriska sällskapet och ta del av skogens viktiga roll i dag och i historien i Sverige.

RECENSION:

Jörnmark, Jan (2004): Skogen, staten och kapitalisterna: skapande förstörelse i svensk basindustri 1810-1950, Studentlitteratur, Lund. Ekonom-historikern Jan Jörnmark har skrivit en läsvärd och lärorik bok om olika företags utveckling under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Det handlar om järnbruk, skogsföretag och kraftföretag. I del 1 beskriver författaren de industriella och ekonomiska förändringarna under den långa period han studerar, medan del 2 består av ett antal fallstudier av skilda företag. Jörnmark studerar en lång tidsperiod och kan fånga flera förändringar av företag, ekonomiska konjunkturer och politiska beslut. Tonvikten i studien är trots titeln de sex decennierna kring sekelskiftet. Som framgår av titeln utgår Jörnmark från Joseph A. Schumpeters teori om skapande förstörelse, creative destruction. Schumpeter hävdade att entreprenörernas innovationer ledde till en kreativ förstörelse när äldre tekniker, idéer, kunskaper och strukturer blev föråldrade och oekonomiska och kunde ersättas av nya verksamheter. Frågan var enligt Schumpeter inte hur kapitalismen skulle administrera existerande förhållanden, utan hur den skapade och förstörde dem. Det var denna process eller cykel som skapade fortsatt utveckling och förbättrade levnadsförhållanden. Jörnmark tycker att detta är ett bra synsätt för att förstå den svenska basindustrin. Det tema som förs fram är således att äldre verksamheter såsom bruksekonomin förändrades genom omstruktureringar och sedermera nedläggning, och istället ersattes den av skogsindustrin. Jörnmark väver också samman de olika branscherna på ett pedagogiskt sätt. Man kan läsa om hur järnbruksindustrin övergick från att ha varit baserad på kolskogen till att nyttja andra kraftkällor och därmed banades vägen för elindustrin och många skogsbolag. Det finns också en regional beskrivning av hur träindustrin tidigt etablerades i Västsverige och i Norrland och först senare etablerades när den gamla bruksindustrin övergett skogen i de gamla bruksbygderna. Författaren diskuterar ingående förutsättningarna och skilda regioners möjligheter i de olika branscherna. I de inledande delarna diskuteras också statens förändrade inställning till reglering av exempelvis jordmarkanden. Bland de företag som diskuteras finns Uddeholmsbolaget, Billerud, Stora Kopparberg, Fagersta och SCA. I fallet med SCA handlar det om hur bolaget kom att bildas. Företagen sätts in i den generella ramen om skapande förstörelse. Arbetet kan läsas som en företagsekonomisk historik och som en förklaring till hur de stora bolag som dominerade inom branschen under 1900-talet skapades. Jörnmark ger också många vidare referenser till bolagshistoriker och vi får en inblick i Wallenbergs, Ljunglöfs, Kreugers och andra industrialisters agerande kring sekelskiftet. Bland annat kan vi i boken läsa hur Wallenberg uttrycker att "Det är fan hur alla människor som har med Bergslaget att göra blir högfärdiga", vilket kan illustrera den nye entreprenörens möte med en äldre industristruktur.

Ulf Jansson
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

torsdag 10 november 2005

I väntan på beslut - forskningsorientering

Under denna vecka och nästa väntar många på resultat från forskningsråden. Forskarna på universitetet tittar på sina dataskärmar i hopp om att utdelning . råden som vetenskapsrådet meddelar lakoniskt att besluten meddelas i den takt de tas... Att administrationen tar mycket plats i forskningen debatteras med jämna mellanrum artikel om administrationen i forskningen Att det är en brist på medel är ju känt. Många har disputerat den senaste tiden inom samhällsvetenskap, många av dessa har osäkra förhållanden på högskolor och universitet och forskningspengar må vara svåra att få men tjänster på universitet ännu svårare. Artikel om brist på pengar från SvD Mycket tid är nedlagt nedlagt på ansökningar. Både att skriva och att granska dem. De flesta lägger ner minst en vecka på sina ansökningar. I värderingarna som i den ovan refererade artikeln bedömdes 1000 ansökningar av 2500 som excellenta, men medel kan inte tilldelas till så många kanske har de forskarna lagt ner mer än en månad på sin ansökan om man räknar grovt. Många har säker arbetat med sina idéer under flera år, och gjort upprepade försök att få någon fond att nappa. På Vetenskapsrådet gjordes inom humaniora och samhällsvetenskap år 2002 754 ?vanliga? ansökningar varav 140 beviljades (77,4 milj), år 2003 var det 915 ansökningar varav 87 beviljades (59,9 milj) och förra året 2004 981 ansökningar varav 118 beviljades (76,2 milj). Från 18,5 procent via 9,5 procent till 12 procent för vanliga forskningsbidrag. Se Vetenskapsrådets årsredovisning Till dessa siffror kan läggas postdoc-stipendier med mera. Om man räknar lågt och tror att man bara arbetar en vecka per ansökan blir det följaktligen 1000 veckor, men troligen ligger arbetat på det dubbla ca 2000 veckor, som läggs ner oftast utan ersättning eller där medel måste tas från något annat håll. Och detta är endast ett av de många råden som finns. En någorlunda hyfsat aktiv forskare gör säkert tre eller fyra ansökningar om året av olika typer. Mycket tid blir det... Snart kommer vi att få resultat från Formas och Vr och då kommer vi antingen bli glada för att vi fått pengar eller inse om man inte får att statistiken talar mot att man kan få utdelning. Det är ju trots allt bara ca 10 procent som går igenom. En annan alternativ förklaring är att beredningsgrupperna för ansökningarna var felaktiga och inte kunde bedöma just min utmärkta ansökan (=Bortförklaring). Att någon forskare skulle skicka in dåliga ansökningar har jag aldrig hört. Det påminner en hel del om orientering faktiskt. Det är en ganska ensam sport, om man inte följer en annan deltagare, vilket väl är fusk. Man springer där i skogen och hoppas att man klarat alla kontrollerna på en bra tid. Mycket av snacket efter en orientering handlar då om att berätta hur det gick, eftersom man inte har någon att dela det med under resan. Ganska snart kommer vi se det i fikarummen på universiteten. "Har du sett vilket utlåtande jag har fått". Den här debriefingen påminner en del om att kontroll 10 var placerat på ett dåligt ställe skymd bakom en sten. Den stora skillnaden med orientering är att man får resultatet på en gång. I forskningsrådsorienteringen påbörjar man sin runda på vårsidan i mars eller april och så kommer man i mål i november. Kanske skulle det vara bra att införa femdagars även inom forskningen?

fredag 4 november 2005

Geografisk informationsbehandling och kartografi växer

Hantering av GIS och digitala kartor finns i många olika delar av samhället. För 20 år sedan var det enbart inom forskning och inom lantmäteriet som det var någon stor verksamhet. Idag ägnar sig många åt det. Det har dykt upp många olika föreningar för skilda programvaror, s.k. användarföreningar, som har regelbundna möten. Många av dem dock mer eller mindre understödda av programvarutillverkarna. Senaste i raden av aktiviteter som är aktuellt nu är GIS-dagen den i november som organisaeras av bland annat National geographic, AAG, USGS och ESRI. GIS-day. Finns även aktiviteter i Sverige inom detta Gisdagen.
Många av de ideella föreningarna har samlats på en webplats som kallas Geoforum . Där finns ingångar till Kartografiska sällskapet, som bedrivit sin verksamhet länge och som beskriver kartografi och även kartografins historia. Där finns också ULI, utvecklingsrådet för landskapsinformation och flera andra.


På sidan finns mycket information kring verksamhet i Sverige kring GIS och kartografi. Dessutom länkar till resurser och till geografisk information. Ett bra sätt att hålla koll på verksamheterna inom området är att titta till denna sida lite nu och då... Blir man medlem av Kartografiska sällskapet får man också regelbundet en tidskrift.
En viktig mötespunkt för alla som är intresserade är den årligen återkommande konferensen som förr kallades Kartdagarna och som numera blivit bredare och kallas numera Kartdagar/GIT 2006. Nästa år hålls den i Jönköping, 22-24 mars.

tisdag 18 oktober 2005

Bra studentuppsatser om landskap och historisk geografi

På institutionen finns en forskargrupp som forskar inom ämnet historisk geografi och landskap. Inom temat skrivs också ett antal uppsatser varje år. Många av dessa har allmänintresse genom att de behandlar olika frågor och ibland värdefullt fältarbete. En del av dessa uppsatser kommer att läggas ut på nätet i pdf. Efterfrågan på vissa uppsatser är ganska stor. Det är enklare för studenterna att använda den som referens och de som vill använda uppsatsen får tillgång till den. I takt med att studenterna gör det mesta heldigitalt numera och inte sällan gör pdf, så är det inte något problem att lägga ut informationen. Detta skall inte bli någon regel så att alla uppsatser skall läggas ut, men vissa som är digitala och har ett allmänt intresse kommer att hamna här.
Läs den första uppsatsen:
Carolina Björn, Mikael Byström, Jan Isaksson & Simon Persson (2004): Fossila åkrar vid Blomsholm - kartering och tolkning. B-uppsats 5 poäng, fortsättningskursen i kulturgeografi.
Uppsatser i Historisk geografi och landskap

måndag 12 september 2005

Google maps och Katrina

Google maps som snabbt blivit väldigt spridd har kommit till stor användning i katastrofen Katrina. Det komersiella Google maps har alltså snabbt genom att vara tillgängligt "fritt" kommit at ta en central ställning, kanske på gott och ont. Ett stort antal sidor baserade på Google. Sträckningen av stormen och dess vindhastighet Effekten på området kan också ses. Människor har där själva lagt in olika händelser, stora och små om olika effekter på stormen. Kvaliteten varierar. Ett exempel som man kan få om man klickar på någon markör i kartan är "Redwood Apartmetns - Roof damage/leaking, minor water in 1st floor". Ennan annan: "PLEASE help locate Todd Thrush or Bruce Applegarth Added: 09/05 13:44 Todd and Bruce have been located and are safe Added: 09/07 14:13" En norrman har inte riktigt förstått systemet och frågar "E det sno i Narvikbakka? Added: 09/08 10:58"(långsam nedladdning)
Var nödställda finns nu kan ses på en sida som geokodats av en person.Andra sidor
Google har också "sett till" att det finns olika bilder över området.På Google earth (lite mer avancerad tillämpning finns motsvarande information)
Värt att notera är att kvalitet, upplösning, tidpunkter för information och geometrisk korrektion inte alltid har angetts vare sig i media eller på Google. Till exempel har man felaktigt skrivit om satellitbilder där det varit flygbilder. På NOAA:s hemsida finns originalinformation av flygbilderna:
För "vanliga" kart-servrar och geografisk data finns en enkel ingång
Läs mer kritiskt om Katrina, myndigheter och GIS på Directions mag

måndag 29 augusti 2005

Ny termin - Nya tag

Första dagen på terminen och Frescati fylls igen med människor. Det skall bli många intressanta möten under terminen, där tankar skall brytas och åsikter ventileras. Efter några månader med ett lite ödsligt campus endast befolkat av ett fåtal studenter, pressade doktorander och flitiga forskare, så har nu lektorer och studentmassorna kommit tillbaka likt flyttfåglar på våren. Lika säkert har också rulltrappan i Tunnelbanan med magisk precision stannat. Trodde den var ny och bättre men icke... Men det är ju bra med traditioner. En annan tradition är att gamla studenter med rest från föregående termin sedan någon vecka har börjat höra av sig. Det börjar bli akut med poäng och CSN ligger och lurar i bakgrunden.

Bland lärarna pågår en massa aktivitet. Några schemändringar med lokalbyte förhöjer alltid en terminsstart liksom några programvaror som inte vill fungera som man vill, några utbytesstudenter som oförhappandes skall läsa på en kurs måste också beredas plats. Genom hela campus, i fikarum och upptaktsmöten surrar den magiska Bolognaprocessen, se rektorns blogg. Vad det exakt skall bli vet ingen just nu, bara att det skall ske. Nya pedagogiska utmaningar väntar under terminen. Det skall bli skoj!!
Många studenter återkommer från tidigare år och de hejar glatt på kompisar och svänger in på caféerna och biblioteket. Andra studenter hittar inte alls på det utspridda campuset och letar efter just sin institution. En del har redan kollat in området så de kan vägen men de avslöjas av att störögt spana in nya saker. Eller stanna vid första bästa karta och leta sig fram till sitt mål 

Bild från 050829, kl 08:30 vid kartan utanför tunnelbaneuppgången efter pustande i stoppad rulltrappa.
Det är mycket som måste kollas upp och SU:s hemsidor är fyllda med informationMassa ord för nybörjare. Antagning, registrering, betalning, studentkonto och en massa annat. Hur skall man orka ta in allt. Tur att det är långt till första tentan.
Nu dags för första fikarasten för terminen!!

tisdag 16 augusti 2005

Kolla in jorden med World Wind från NASA

 

En av de mer imponerande sätten att kunna se satellitbilder och annan information är NASA:s World Wind. Den lanserades 2004 men byggs ut hela tiden. Det kräver i dagsläget att man installerar ett program på 180 Mb, men det är värt det om man har en snabb dator vill säga. Med programmet kan man hämta hem stora datamängder i form av bilder. Man kan zooma in på detaljer i hela världen. Här finns dessutom SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) som ger en noggrann topografi till de bilder man vill visa. Att låta ögat fara över globen kan ge mycket för att förstå geografiska samband. Det finns även särskilda dataset framtagna av NASA om stormar, klimat med mera. Dessa kan visulaiseras som animationer eller stillbilder. Några exempel är El Nino på Galapagos, afrikanska skogsbränder, urbanisering i delar av Kina. Mer data blir tillgängligt För delar av jorden finns också topografiska kartor att se (USGS). Man kan även ?ta sig ner till? till ytan och få en tre dimensionell bild av företeelser, bäst för bergskedjor och liknande större objekt. Mer om funktionerna
På det hela taget är det en mycket imponerande lösning och dessutom för USA:s del mycket ortofoton och topografiska kartor enkelt tillgängliga så här. Pröva att följa nån Bergskedja eller zooma in i nåt bostadsområde i USA. Med en scrollning ser man hela klotet till bilar parkerade på garageuppfarten. När det gäller Sverige kan man förstås glömma ortnamn med å, ä och ö men man har i alla fall upptäckt att Skaraborgs län mfl har upphört så de har hamnat inom parentes. Några "Landmarks" viktiga nog att sätta ut finns inte heller de närmaste är Kreml och Triumfbågen. Observera att det kan vara vanebildande att ha World Wind på en dator!

måndag 15 augusti 2005

MSN Virtual earth

Nu har MSN:s svar på Google maps funnits ute ett tag under sommaren i BETA-version. Finns både flygbilder och kartor, ett svar till Google maps. Diskussionen lär handla om vem som är bäst ett tag. Se MSN Virtual earth.

Directions Magazine

Vill man läsa om GIS kartografi, få tillgång till små hjälpprogram och en del gratis data kolla in på Directions mag som hållit på ett bra tag nu. Finns också ofta bra artiklar av ledande personer inom GIS-världen Directions mag. Jag har hittat många bra plug-in och annat där under åren. Finns även som RSS-feed så man kan hålla sig uppdaterad.

onsdag 3 augusti 2005

platt jord igen

I senaste numret av Forskning och framsteg Nr 5 Juni-Augusti, 2005 har Henrik Höjer skrivit en artikel om myten om den platta jorden. Det är en vanlig men felaktig föreställning idag att man under medeltiden i allmänhet trodde att jorden var platt. I artikeln, som delvis baseras Russell, Jeffrey Burton (1991/1997): Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians, startas den föreställningen av den amerikanske författaren Washington Irving och den franske kyrkohistorikern Antoine-Jean Letronne på 1800-talet. Se även review av Russels bok och Platt jord.
Det är intressant att myten om den platta jorden fortsätter trots att så mycket talar mot den. I slutet av artikeln refereras även till en diskussion i femhundratalets Grekland om jordens form som studeras av Birgitta Elweskiöld på Lunds universitet. Kosmas Indikopletus menade att jorden verkligen var platt och var den som Letronne och Irving använde som argument. Det är dock tveksamt om Kosmas överhuvudtaget var känd under europeisk medeltid.

fredag 15 juli 2005

Brottets geografi

Plötsligt dyker det upp någon som på en gång har utnyttjat det hela och skapat en website med Google maps som bas där man kan se alla brott i sitt närområde, om man bor i Chicago vill säga:-)www.chicagocrime.org Fanns med i ett inslag på CNN 14 juli, där den ansvarige Adrian Holovaty sa att han bara ville göra information tillgänglig för allmänheten. Han hade dock enligt inslaget fått flera förfrågingar från andra områden. se även http://www.holovaty.com/

Google maps

Google maps har kommit med en betaversion med kartor över hela världen, dock mest USA och Storbritannien än så länge, men det som finns ser bra ut: Google maps Navtech står bakom det Man kan gissa att det kommer att få stort genomslag med tanke på Googles ställning.

FLYTTAD FRÅN ÄLDRE BLOG PÅ SU